ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านซับจำปา

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 6  คน รวมทั้งหมด 12  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:03:25 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 12