ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนลำสนธิวิทยา

จำนวน ชาย 19   คน หญิง 28  คน รวมทั้งหมด 47  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
4
8
12
 ชำนาญการ
คศ.2
6
2
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
3
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
10
13
23
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
9
13
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
2
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
4
7
รวมทั้งหมด
19
28
47