ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

จำนวน ชาย 15   คน หญิง 31  คน รวมทั้งหมด 46  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
4
4
8
 ชำนาญการ
คศ.2
3
11
14
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
7
11
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
11
22
33
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
6
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
3
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
31
46