ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

จำนวน ชาย 36   คน หญิง 106  คน รวมทั้งหมด 142  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
7
33
40
 ชำนาญการ
คศ.2
10
22
32
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
9
29
38
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
27
84
111
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
18
24
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
3
4
รวมทั้งหมด
36
106
142