ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบุญวัฒนา

จำนวน ชาย 83   คน หญิง 210  คน รวมทั้งหมด 293  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
13
22
35
 ชำนาญการ
คศ.2
11
23
34
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
21
99
120
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
45
145
190
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
13
16
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
30
47
77
รวมทั้งหมด
83
210
293