ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

จำนวน ชาย 70   คน หญิง 152  คน รวมทั้งหมด 222  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
13
9
22
 ชำนาญการ
คศ.2
4
19
23
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
11
67
78
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
28
95
123
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
8
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
6
0
6
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
2
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
23
47
70
รวมทั้งหมด
70
152
222