ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

จำนวน ชาย 63   คน หญิง 141  คน รวมทั้งหมด 204  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
1
3
 3. ครู
-
คศ.1
8
19
27
 ชำนาญการ
คศ.2
12
17
29
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
33
79
112
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
53
115
168
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
6
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
3
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
15
20
รวมทั้งหมด
63
141
204