ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

จำนวน ชาย 29   คน หญิง 28  คน รวมทั้งหมด 57  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
2
6
8
 ชำนาญการ
คศ.2
3
5
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
12
19
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
12
23
35
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
2
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
1
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
2
5
รวมทั้งหมด
29
28
57