ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนางรอง

จำนวน ชาย 66   คน หญิง 106  คน รวมทั้งหมด 172  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
14
31
45
 ชำนาญการ
คศ.2
6
11
17
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
26
51
77
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
46
94
140
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
0
2
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
12
11
23
รวมทั้งหมด
66
106
172