ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

จำนวน ชาย 57   คน หญิง 89  คน รวมทั้งหมด 146  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
10
16
26
 ชำนาญการ
คศ.2
9
18
27
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
16
32
48
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
35
66
101
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
14
21
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
7
0
7
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
3
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
5
8
รวมทั้งหมด
57
89
146