ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จำนวน ชาย 69   คน หญิง 90  คน รวมทั้งหมด 159  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
20
19
39
 ชำนาญการ
คศ.2
13
13
26
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
17
32
49
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
50
64
114
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
18
19
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
1
4
 6. พนักงานราชการ
-
-
6
2
8
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
5
10
รวมทั้งหมด
69
90
159