ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จำนวน ชาย 49   คน หญิง 104  คน รวมทั้งหมด 153  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
2
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
2
4
 3. ครู
-
คศ.1
11
25
36
 ชำนาญการ
คศ.2
9
15
24
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
22
53
75
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
42
94
136
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
4
5
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
2
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
2
2
4
รวมทั้งหมด
49
104
153