ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพุทไธสง

จำนวน ชาย 70   คน หญิง 98  คน รวมทั้งหมด 168  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
1
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
3
4
 3. ครู
-
คศ.1
27
33
60
 ชำนาญการ
คศ.2
9
17
26
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
12
23
35
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
49
73
122
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
7
11
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
2
4
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
3
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
10
10
20
รวมทั้งหมด
70
98
168