ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธารทองพิทยาคม

จำนวน ชาย 26   คน หญิง 53  คน รวมทั้งหมด 79  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
2
6
8
 ชำนาญการ
คศ.2
9
12
21
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
8
24
32
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
19
42
61
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
3
5
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
2
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
5
5
รวมทั้งหมด
26
53
79