ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนลำปลายมาศ

จำนวน ชาย 70   คน หญิง 88  คน รวมทั้งหมด 158  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
12
19
31
 ชำนาญการ
คศ.2
14
15
29
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
23
27
50
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
49
61
110
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
15
19
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
5
2
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
10
18
รวมทั้งหมด
70
88
158