ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

จำนวน ชาย 45   คน หญิง 78  คน รวมทั้งหมด 123  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
3
9
12
 ชำนาญการ
คศ.2
3
9
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
9
16
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
13
27
40
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
9
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
7
7
14
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
16
33
49
รวมทั้งหมด
45
78
123