ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

จำนวน ชาย 10   คน หญิง 21  คน รวมทั้งหมด 31  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
3
6
 ชำนาญการ
คศ.2
1
3
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
4
6
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
6
10
16
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
7
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
0
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
3
3
รวมทั้งหมด
10
21
31