ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

จำนวน ชาย 26   คน หญิง 25  คน รวมทั้งหมด 51  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
6
6
12
 ชำนาญการ
คศ.2
5
3
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
14
19
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
16
23
39
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
0
0
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
1
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
1
4
รวมทั้งหมด
26
25
51