ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน ชาย 22   คน หญิง 36  คน รวมทั้งหมด 58  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
4
7
 ชำนาญการ
คศ.2
4
8
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
14
19
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
12
26
38
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
2
3
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
2
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
5
10
รวมทั้งหมด
22
36
58