ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ

จำนวน ชาย 74   คน หญิง 156  คน รวมทั้งหมด 230  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
0
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
6
11
17
 ชำนาญการ
คศ.2
3
12
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
25
66
91
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
34
89
123
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
24
29
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
6
2
8
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
2
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
24
39
63
รวมทั้งหมด
74
156
230