ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

จำนวน ชาย 36   คน หญิง 60  คน รวมทั้งหมด 96  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
7
8
15
 ชำนาญการ
คศ.2
2
8
10
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
10
26
36
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
19
42
61
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
7
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
8
5
13
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
6
10
รวมทั้งหมด
36
60
96