ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 47  คน รวมทั้งหมด 86  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 3. ครู
-
คศ.1
6
5
11
 ชำนาญการ
คศ.2
3
5
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
23
28
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
14
33
47
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
4
8
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
4
8
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
14
6
20
รวมทั้งหมด
39
47
86