ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

จำนวน ชาย 26   คน หญิง 111  คน รวมทั้งหมด 137  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
3
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
4
4
 3. ครู
-
คศ.1
0
3
3
 ชำนาญการ
คศ.2
2
1
3
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
14
57
71
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
3
3
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
16
64
80
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
5
6
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
38
46
รวมทั้งหมด
26
111
137