ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จำนวน ชาย 101   คน หญิง 196  คน รวมทั้งหมด 297  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
0
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
3
12
15
 ชำนาญการ
คศ.2
2
10
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
49
101
150
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
3
4
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
55
126
181
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
5
6
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
1
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
38
64
102
รวมทั้งหมด
101
196
297