ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จำนวน ชาย 68   คน หญิง 164  คน รวมทั้งหมด 232  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
0
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
2
9
11
 ชำนาญการ
คศ.2
2
10
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
47
98
145
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
3
4
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
52
120
172
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
4
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
1
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
11
38
49
รวมทั้งหมด
68
164
232