ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอำนาจเจริญ

จำนวน ชาย 76   คน หญิง 144  คน รวมทั้งหมด 220  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
1
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
8
24
32
 ชำนาญการ
คศ.2
9
23
32
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
37
65
102
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
54
112
166
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
6
13
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
6
9
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
19
24
รวมทั้งหมด
76
144
220