ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอำนาจเจริญ

จำนวน ชาย 83   คน หญิง 146  คน รวมทั้งหมด 229  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
0
5
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
5
0
5
 3. ครู
-
คศ.1
9
22
31
 ชำนาญการ
คศ.2
9
25
34
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
39
66
105
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
57
113
170
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
8
14
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
4
0
4
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
6
9
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
7
19
26
รวมทั้งหมด
83
146
229