ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบึงกาฬ

จำนวน ชาย 63   คน หญิง 99  คน รวมทั้งหมด 162  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
26
39
65
 ชำนาญการ
คศ.2
9
8
17
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
14
30
44
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
49
77
126
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
12
18
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
3
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
7
10
รวมทั้งหมด
63
99
162