ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จำนวน ชาย 82   คน หญิง 133  คน รวมทั้งหมด 215  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
13
18
31
 ชำนาญการ
คศ.2
8
16
24
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
24
48
72
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
45
83
128
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
10
25
35
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
7
13
20
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
15
12
27
รวมทั้งหมด
82
133
215