ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จำนวน ชาย 80   คน หญิง 142  คน รวมทั้งหมด 222  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
21
40
61
 ชำนาญการ
คศ.2
9
17
26
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
19
46
65
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
49
105
154
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
12
16
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
5
11
16
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
17
14
31
รวมทั้งหมด
80
142
222