ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จำนวน ชาย 85   คน หญิง 136  คน รวมทั้งหมด 221  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
0
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
17
25
42
 ชำนาญการ
คศ.2
8
18
26
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
24
47
71
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
49
92
141
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
20
27
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
6
12
18
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
16
12
28
รวมทั้งหมด
85
136
221