ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสนามบิน

จำนวน ชาย 43   คน หญิง 126  คน รวมทั้งหมด 169  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
0
5
5
 ชำนาญการ
คศ.2
3
8
11
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
13
83
96
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
16
96
112
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
0
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
0
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
19
30
49
รวมทั้งหมด
43
126
169