ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนครขอนแก่น

จำนวน ชาย 45   คน หญิง 74  คน รวมทั้งหมด 119  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
3
4
 3. ครู
-
คศ.1
5
5
10
 ชำนาญการ
คศ.2
6
14
20
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
21
44
65
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
32
63
95
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
3
5
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
7
0
7
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
2
5
7
รวมทั้งหมด
45
74
119