ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองเรือวิทยา

จำนวน ชาย 61   คน หญิง 120  คน รวมทั้งหมด 181  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
2
2
 3. ครู
-
คศ.1
2
11
13
 ชำนาญการ
คศ.2
7
13
20
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
23
53
76
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
32
78
110
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
10
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
3
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
23
27
50
รวมทั้งหมด
61
120
181