ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

จำนวน ชาย 40   คน หญิง 65  คน รวมทั้งหมด 105  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
6
12
18
 ชำนาญการ
คศ.2
3
17
20
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
19
28
47
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
1
0
1
รวม
-
29
57
86
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
3
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
2
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
3
4
รวมทั้งหมด
40
65
105