ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

จำนวน ชาย 37   คน หญิง 58  คน รวมทั้งหมด 95  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 3. ครู
-
คศ.1
10
20
30
 ชำนาญการ
คศ.2
8
15
23
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
10
14
24
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
28
49
77
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
5
6
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
1
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
3
4
รวมทั้งหมด
37
58
95