ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 21  คน รวมทั้งหมด 42  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
5
8
 ชำนาญการ
คศ.2
4
0
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
10
17
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
14
15
29
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
4
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
1
2
รวมทั้งหมด
21
21
42