ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

จำนวน ชาย 20   คน หญิง 26  คน รวมทั้งหมด 46  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
2
2
 3. ครู
-
คศ.1
3
2
5
 ชำนาญการ
คศ.2
1
3
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
14
20
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
10
19
29
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
2
6
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
2
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
1
5
รวมทั้งหมด
20
26
46