ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 56  คน