ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร

จำนวน ชาย 15   คน หญิง 37  คน รวมทั้งหมด 52  คน