ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมดแดง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   นักการภารโรง
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 17:17:00 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 14