ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

จำนวน ชาย 42   คน หญิง 96  คน รวมทั้งหมด 138  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
9
16
25
 ชำนาญการ
คศ.2
5
13
18
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
18
56
74
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
32
86
118
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
5
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
6
1
7
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
2
2
รวมทั้งหมด
42
96
138