ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

จำนวน ชาย 59   คน หญิง 107  คน รวมทั้งหมด 166  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
12
27
39
 ชำนาญการ
คศ.2
13
19
32
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
11
19
30
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
36
65
101
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
10
28
38
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
1
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
2
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
7
11
18
รวมทั้งหมด
59
107
166