ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จำนวน ชาย 93   คน หญิง 155  คน รวมทั้งหมด 248  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
3
8
11
 ชำนาญการ
คศ.2
15
46
61
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
16
35
51
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
34
89
123
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
8
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
45
56
101
รวมทั้งหมด
93
155
248