ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

จำนวน ชาย 35   คน หญิง 122  คน รวมทั้งหมด 157  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
2
0
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
6
27
33
 ชำนาญการ
คศ.2
16
48
64
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
28
34
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
28
105
133
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
11
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
4
4
รวมทั้งหมด
35
122
157