ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

จำนวน ชาย 38   คน หญิง 110  คน รวมทั้งหมด 148  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
2
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
2
3
 3. ครู
-
คศ.1
7
16
23
 ชำนาญการ
คศ.2
9
46
55
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
8
29
37
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
24
91
115
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
5
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
12
17
รวมทั้งหมด
38
110
148