ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จินดา    เกิดปาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1