ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประภัสสร    เกตุเดชา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสระบัว
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1