ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรทิพย์    ปัจฉิมมะมินทร์(ปัจฉิมมะ)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสระบัว
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1