ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วีระชัย    จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านวังพร้าว
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2