ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  ว่าที่พันตรีประเทือง    สินทรัพย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งปรือ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0872767234