ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธวัช    ประเสริฐกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองแห้ง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  tawatpat@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075-661129