ยินดีต้อนรับ


นายสมชาย  ยะชุ่ม
ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายสมชาย    ยะชุ่ม

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จอมจันทร์วิทยาคาร
e-mail
  somchai221298@hotmai.coml
หมายเลขโทรศัพท์
  054680076