ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมชาย    ยะชุ่ม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จอมจันทร์วิทยาคาร
e-mail
  somchai221298@hotmai.coml
หมายเลขโทรศัพท์
  054680076