ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สถิตย์    ดีสีใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนวราษฎร์
สังกัด สพป.น่าน เขต 1