ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางแวววลี    สิริวรจรรยาดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เสนศิริอนุสรณ์
สังกัด
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
e-mail
  kruwaeo@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-614413