ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง แวววลี    สิริวรจรรยาดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เสนศิริอนุสรณ์
สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1