ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางแวววลี    สิริวรจรรยาดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เสนศิริอนุสรณ์
e-mail
  kruwaeo@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044-614413