ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางดอกอ้อ    แซกรัมย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด
 
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044630428