ยินดีต้อนรับ


นางดอกอ้อ  แซกรัมย์
ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

ชื่อ-สกุล
  นางดอกอ้อ    แซกรัมย์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คบ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองกระทุ่ม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044630428